26Bangkok

Wednesday, 23 May 2018

header image

โอกาสงานใหม่ๆ ในตลาดจีน

โอกาสการมีงานทำในตลาดจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีหวังจะดึงดูดบุคลากรจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอาชีพที่เพิ่งเจริญขึ้นใหม่