โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว

– (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง)
– อบรมระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ.2561

– สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯหรือโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/guideinterssru จากนั้นสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่ yingwin@hotmail.com หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เลขที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรณี สมัครทางออนไลน์นี้ กำหนดการสมัครและส่งจดหมายปิดรับภายในวันที่ 28 เมษายน 2561

– ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
– รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร

-สอบถามเพิ่มเติม 081-6448199 , 091-8820049

ที่มา : ryt9